راه حل ها

می توانید راه حل ما برای پروژه های مختلف را در اینجا پیدا کنید.


100 building ساختمان فولاد ضد زنگ ، قلعه در هوا


تفاوت بین SS304 و SS316


سکو حفاری در دریا


اکتشاف زیرزمینی


راه حل برای خروجی تخلیه


دریچه های ما در میدان گاز اعمال می شود


گاز اکتشاف


راه حل برای جراحی


طراحی ما برای کل بسته بندی خط لوله تولید روغن


دریچه های ما در میدان نفتی اعمال می شود